Home > WPS > Students > Co-Curricular Activities (CCA) Blog

Co-Curricular Activities (CCA) Blog


ICT Soccer Music Dance Art
Info-Comm Club (GameMaker)
InfoComm Club.jpg
Soccer Cub 
soccor blog.jpg
Choir Ensemble
Choir.jpg
Choir Facebook
Dance @ Wellington
Dance @ Wellington.jpg
Art Club
art.png

Info-Comm Club
(Audio Visual)
AV.jpg

Old Choir Blog
Choir.jpg
Dance Sport @ Wellington
thumbnail.jpg

       Creative Dance

thumbnail.jpg

 
 Girls Brigade  Badminton Brass Band      

Girls Brigade
gb_girls.png
Badminton
BadmintonCCA.png

Brass Band 
brassband.png